Sanace po požáru

Sanace po požáru, průmyslové objekty, strojní zařízení, obytné domy, interiéry, elektrorozvody, elektronika, nábytek a další

 • chemická dekontaminace s následným vysokotlakým omýváním kontaminovaných kalů
 • povrchová dekontaminace suchými médii (vhodné pro citlivé povrchy jako umělé hmoty, nerez, parkety apod.)
 • tryskání povrchů zcela hygienickými metodami (hydrogenuhličitan sodný, přírodní krystalický vápenec, kukuřičná drť, suchý led)
 • neutralizace povrchů zasažených kyselými zplodinami hoření jako např. HCL, kyselina dusičná apod.
 • dezinfekce, zesíťování povrchů konzervačními látkami, nátěry apod.
 • následné stavební úpravy
 • neutralizace zápachů ( kouř, spáleniny…)
 • generování suché mlhy pro likvidaci látek způsobujících zápach
 • sanace vybavení kanceláří a jiných provozů
 • sanace výpočetní a kancelářské techniky
 • kompletní práce, předání na klíč

Sanace škod způsobených vodovodními haváriemi

 • odstranění škod způsobených vodou
 • likvidace bahna, suti
 • vyklízení interiérů, výrobních zařízení
 • vysoušení budov a jejich částí absorbční technologií
 • průběžná kontrola a měření plynulosti procesu vysoušení
 • vedení protokolů s naměřenými údaji
 • neutralizace zápachů
 • likvidace plísní
 • stavební práce
 • interiérové práce
 • kompletní dodávky na klíč

Škody vzniklé požáry, haváriemi nebo atmosférickými vlivy na stavebních objektech, strojním zařízení, elektrorozvodech nebo na elektronice se dají minimalizovat. Není třeba vždy zdánlivě zničenou věc vyhodit a za vyšší 'cenu pořizovat novou. Existují firmy, zabývající se sanací objektů, kde k neblahé události došlo. Tyto firmy sice umějí zčernalé stěny zamalovat, zrezivělé součástky odrhnout a nalakovat. Ale to není sanace!!!

Odborníci skutečně sanačních firem umějí:

 • likvidovat nánosy sazí a dehtu - jejich odstraněním pomocí specielních chemikálií nejen ze stěn a stropů, ale také z technických zařízení telefonních ústředen a počítačových pracovišť.
 • odstranit zápach po spálenině - což je vítáno v nemocnicích, školách, hotelích či v každém bytě.
 • zamezit korozivnímu působení kyselých plynů - vznikajících hořením plastických hmot a působících do hloubky i u železobetonu, kde mohou během několika let porušit statiku objektu.
 • odstraňovat rez - vzniklou např. v důsledku provozní havárie na složitých strojních součástkách.
 • čistit elektrozařízení - jako jsou transformátory, průmyslové rozvaděče ale také elektromotory v rámci průmyslového úklidu.

ODŘEZOVÁNÍ JE VLASTNĚ VĚDA

Zatékání vody, havárie parovodu nebo živelná pohroma mohou být příčinou zrezivění kovových materiálů, výrobků ve skladech či výrobnách. Na rozdíl od sanací po požárech se odřezování provádí zásadně per partes, kdy se složité předměty před odrezením rozeberou a v označených přepravkách procházejí procesem odřezování. Technologie odřezování firmou ČE-NOVA je založena na nejnovějších poznatcích zahraničních pracovišť v kombinaci se specifickými směsi chemikálií vyráběných v tuzemsku. Je samozřejmostí, že se jedná o chemikálie hygienicky a ekologicky snadno odbouratelné a životnímu prostředí pak neškodné. Likvidace odpadních produktů je zahrnuta do technologie odřezování fy ČE-NOVA.

ODŘEZOVÁNÍ TUCHLOVICKOU METODOU

 • metoda je pojmenována podle místa prvního použití a její první etapa je založena na fyzikálně - chemic­kém odlučování rzi z napadeného materiálu. Nejedná se tedy o chemickou reakci se rzí, která by mohla porušit povrch předmětu. Tato část procesu je sice v mokré fázi kyselých lázní, ale následná neutralizace zabraňuje případnému poškození kovu. Třetí fáze procesu je zaměřena na konzervaci ošetřených předmětů. Používá se k tomu několik činidel, vždy podle charakteru a konfigurace předmětů, kterými bývají strojní součásti.
 • firma ČE-NOVA provádí odřezování ve vlastních zařízeních s vlastní technikou, není ale vyloučeno, že by se podle dohody mohlo odřezování provádět u zákazníka za předpokladu zajištění odpovídajících prostor, ne­boť zařízení fy ČE-NOVA je mobilní.
 • limitujícím faktorem by mohla být velikost a hmotnost korozí napadených předmětů, avšak v případě ob - zvláštního zřetele hodném lze zajistit operativně náhradní postup podle předem dojednaných podmínek.
 • technologický postup fy ČE-NOVA pro odřezování zaručuje nevratné odrezení v případech rzi, která vznikla čerstvě, např.: v důsledku provozní havárie. Rzí mechanicky poškozené povrchy kovových předmětů lze sice odrezit zvláštním postupem avšak bez záruky za poškozený povrch.

SANACE PO POŽÁRECH SE VYPLATÍ VÍC NEŽ POŘÍZENÍ NOVÉ VĚCI

Při hoření vznikají saze, usazuje se dehet a kyselé plyny napadají nejen kovové části strojů, ale také omítky a armatury stavebních konstrukcí. Tam, kde se rychle přehnal požár a hasiči se svou vodou, začíná

nepozorovaně působit koroze. Může to být rez, mohou to být nánosy vodivých sazí na elektrických rozvodech a v elektronických přístrojích a zařízeních.

ODSTRAŇOVÁNÍ SAZÍ A DEHTU, ZÁPACHU PO SPÁLENINĚ

vodivé saze nebo téměř neznatelná vrstvička dehtu mohou zničit citlivé součásti např.: telefonního rozvo­du, počítačových systémů nebo běžná rozvodná elektrozařízení. ČE-NOVA má k dispozici specielní che­mikálie, kterými lze uvedené soubory vyčistit bez rozebrání a po vysušení naši odborníci odzkoušejí je­jich funkčnost. Teprve v případě potřeby přikročí k sanaci per partes, kdy se čistí jednotlivé součástky a po kompletaci zařízení se toto opět odzkouší a po té předává.

ZAMEZENÍ KOROZE KYSELÝMI PLYNY

ještě rychleji než shoří například střecha nad strojní linkou a ještě než odjedou hasiči, začíná své dílo koro­ze. Na požářišti bývá více jak hodně páry a vody z hasebních médií a navíc se tam vyskytuje hojnost ky­selých plynů a z nich nejčastěji chlorovodík - ve spojení s vodou vzniká kyselina solná, napadající ko­vové materiály i omítky. To je důvod k rychlému přivolání a jednání se sanační firmou, protože její rychký zásah nejlépe během prvních 24 hodin ( a to ČE-NOVA je schopna splnit) zakonzervuje napadené čá­sti a zamezí šíření koroze. Další postup je podobný předchozím, jen chemikálie jsou pochopitelně jiné avšak stejně vyhovující hygienickým a ekologickým normám. Technologický postup vyvinutý v ČE-NOVĚ experty na takové práce byl již uplatněn na sanaci složitých strojních součástek a to s výborným výsledkem

-  pomaleji než koroze kovů v objektech napadených požárem probíhá koroze stavebních dílů a konstrukcí. Chloridy z kyselých plynů reagují s chemickými složkami maltovin a betonu, mohou ale pronikat spárami nebo difúzí k armaturám železobetonu. Ze zahraničí jsou známy případy porušení statiky objektu několik let po požáru jako důsledky koroze armatur! Technologie ČE-NOVY vykázala pozoruhodné výsledky - laborator­ní zkoušky potvrdily řádový pokles obsahu chloridů ve vzorcích omítek před a po sanaci (z 330 na 34mg/l). Napadená místa se ošetřují chemikáliemi, které neutralizují chloridy a vysoký tlak vymývací vody zajišťuje účinnost až do hloubky několika milimetrů pod povrch železobetonu!

TRYSKÁNÍ POVRCHU ZCELA HYGIENICKÝMI METODAMI

Technologie čištění je založena na otryskávání znečištěného povrchu za použití unikátních ekologických médií:

 • hydrogenuhličitan sodný (soda bicarbonat)
 • přírodní krystalicky vápenec o různých trakcích
 • kukuřičná drť o různých frakcích
 • suchý led (pelety suchého ledu i s možnosti mleti)

Výhody čistící technologie

 • rychlost a efektivnost čistícího procesu bez předchozího
 • předčišťování, namáčení apod. při současném dokonalém
 • odmaštění povrchu
 • bez poškození ošetřovaných povrchů, výrobků aj.
 • služba j e jak stacionární, tak mobilní
 • možnost použití na rizikových pracovištích, média jsou nehořlavá,
 • nevýbušná, upravovaný povrch se nezahřívá a nedochází k jiskření
 • tryskaná média jsou ekologicky nezávadná a nezhoršují životní
 • prostředí

Použití

Potravinářství — odstraňování mastnoty, olejů, napečenin a různých zbytků z nerezových výrobních linek, přepravních pásů,
pecí a strojů, čištění keramických dlaždic, podlah, stěn a prostorů.

S ohledem na vlastnosti některých tryskacích médií lze čištění provádět za chodu stroje, pohybujících se částí a rotujících
součástí. Ve velkokuchyních čištění sporáků, trub, odsávacích zařízení aj.

Stavebnictví - odstraňování grafitti z betonu, cihel, obkladů, žuly, mramoru. Čištění a obnova soch, historických památek apod., čištění vzduchotechnických zařízení, rozvodů.

Chemický a hutní průmysl - s ohledem na vysoce kvalitní neabrazivní média lze provádět čištění přímo za chodu stroje nebo rotující součásti, čištění elektromotorů, rozvodných skříní, hydraulických tekutin, čištění chladících věží, odstranění nečistot, mastnoty a olejů.

Mezi uvedenými metodami si zvláštní pozornost zasluhuje tryskání peletami suchého ledu,

která se v současné době právem považuje za revoluční metodu tryskání.

 

              

 

Kontakt

Adresa:
ČE-NOVA  spol. s r.o.
Varnsdorfská 346
190 00 Praha 9

Tel: +420 224 324 016

Mobil: +420 603 141 630

Pohotovost 24 hodin denně:

+420 608 935 355

Jednatel společnosti:
Ing. Tibor Wagner

Email:
twagner.cenova@gmail.com

mail@cenova.cz

map

Čištění a dezinfekce vzduchotechnckých zařízení a jejich rozvodů VZT Sanace povrchů a dekontaminace po požárech Sanace škod způsobených vodou — vysoušení, vysušovaní staveb Sanace škod způsobených požárem Odstraňování škod způsobených vodou