Technické vysoušení

VODA NEPŘÍTEL ČLOVĚKA ?!

Škody, které napáchá voda ať už se jedná o živelné pohromy, hasební zásahy, havárie vodovodních vedení či vzlínající vlhkost nebo zatečení dešťové vody pro děravý okap budovy, můžeme každoročně počítat v miliardách. Problém s vodou je starý jako lidstvo samo. Lidé proto odjakživa hledali a hledají i dnes řešení tento palčivý problém. Způsobů, metod či technologií jak tento problém řešit nebo alespoň zmírnit dopady, minimalizovat vzniklé škody, zamezit vzniku
dalších bylo vymyšleno bezpočet. Přitom každý odborník má svou zaručenou metodu či vyznává staré, ničím nepřekonané pravdy našich předků.

Také firma ČE-NOVA CZ spol. s r.o. se již léta řadí mezi podniky, které tyto problémy řeší a dlužno dodat, že úspěšně. I když ani ona nemůže zdaleka odstranit všechny škody, často je ovšem dokáže snížit na tu nejnižší úroveň. Díky know-how, odbornosti a rychlosti dokáže odstranit i nejzáludnější problémy, odhalovat skryté závady, minimalizovat vzniklé škody i náklady na jejich odstranění.

NEJLEPŠÍ TÝM = NEJLEPŠÍ TECHNIKA

Pro minimalizaci škod je nutné mít dobře vyškolený, odborně zdatný tým. ČE NOVA CZ disponuje s takovými pracovníky, jejichž odborná kvalifikace je na vysoké úrovni, přičemž na pravidelných školeních se jejich znalosti dále prohlubují o nové poznatky z praxe či vědy. Při zajišťování škod hraje klíčovou roli moderní měřící technika, znalosti fyzikálních procesů a techniky, jakož i zkušenosti s nejrůznějšími stavebními hmotami a materiály. Zákazníci fy ČE - NOVA CZ přitom mají vždy tu čest, že jejich problém se vždy řeší individuálně, veskrze originálním způsobem. Naše týmy svá řešení a rozhodování pro ten či onen způsob opírají vždy o objektivně naměřené údaje. Všechny naměřené hodnoty a pracovní postupy jsou řádně dokumentovány, díky tomu je možno vždy objektivně sledovat korigovat průběh prací a dosahovat co nejoptimálnějšího výsledku. 

Voda si vždy najde cestu - do skrytých dutin, izolačních vrstev nebo trámových stropů. K tomu aby bylo možno škodu aktivně omezit, zjistit její příčiny a následně ji odstranit, je nutné navázat kontakt s odborníky z firmy ČE - NOVA CZ pokud možno okamžitě. Díky nejmodernější technice je provedena analýza a dokumentace současného stavu. Správné určení škody je základem pro nezbytná opatření a sepsání nabídky, která je pro poškozeného pochopitelně zatím nezávazná. Pokud není příčina škody na první pohled zřejmá, resp. jedná-li se o skrytý průsak ve vedení, je nezbytné přizvat specialisty z oddělení pro lokalizaci průsaků.

PRVNÍ POMOC, PEČLIVÁ A PROMYŠLENÁ

V závislosti na stupni promáčení a typu objektu či místnosti nabízíme řadu různých opatření metod. Stojí-li v budově voda, je nutno podniknout okamžité kroky: odsát vodu, zajistit mobiliář a odstranit koberce aj. V případě vysokého stupně promáčení nejprve intenzivně odsušíme povrchy. Poté provádíme hloubkové a selektivní měření vlhkosti a následně instalujeme zařízení, kterými je možné cíleně vysoušet dutiny, izolační vrstvy, mezistropy, podlahy včetně plovoucích, ale i jiné těžko přístupné prostory tzv. nedemoličním způsobem.

MÍSTNOST JE MOŽNÉ ZNOVU POUŽÍVAT

Vysoušení provádíme extrémně suchým vzduchem o 5% relativní vlhkosti, který je pomocí vysokotlakých turbín hadicemi rozveden do jednotlivých prostor. Díky dokonalé technice i našim bohatým zkušenostem, jsme schopni během vysoušecího procesu v maximální míře vyhovět i potřebám zákazníka, který během vysoušecího procesu může, byť poněkud v omezené míře, využívat prostory ke své činnosti. Tím odpadají náklady vznikající přerušením provozu či jiné problémy.

VYSOUŠENÍ CEMENTOVÉ MAZANINY

Při promáčení plovoucích podlah vzniká poměrně náročný úkol : jak zachránit plovoucí podlahu s cementovou mazaninou, často prošpikovanou podlahovým topením, tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo se nemusela celá vyměnit, což obvykle bývá finančně dost náročné. ČE - NOVA CZ používá technologii na bázi extrémně suchého vzduchu. Suchý vzduch je vháněn vysokotlakými turbínami pod vrstvu cementové mazaniny přes okrajové mezery, popřípadě přes síť vrtů na straně jedné a odsává se na straně druhé. Procházející suchý vzduch se saturuje vlhkostí na bázi tzv. rovnovážné vlhkosti, čímž dochází k postupnému odvádění vlhkosti z promáčené podlahy - cementové mazaniny.

V   zásadě tato metoda je nejméně invazivní, nejšetrnější. Předpokládá pouze:

 1. vrty do stropu
 2. využití dilatačních mezer či mezer při stěnách
 3. navrtání zdivá
 4. provrtání mazaniny

Dalším krokem inženýrů našich firem je i šetrné odstraňování jednotlivých dlaždic při aplikaci shora uvedené metody. Platí heslo: čím menší škody, tím více zachráněných hodnot. Dále je samozřejmostí, že při všech instalacích vysoušeči techniky lze v maximální míře zachovat provozní podmínky, tzn. vyhnout se přerušení jakéhokoliv provozu (školy, nemocnice, úřady).

MĚŘÍCÍ TECHNIKA

ČE - NOVA CZ nikdy nepodniká kroky bez toho, aniž by provedla vlastní měření. Vzhledem k tomu, že každý případ je jiný musí naši odborníci vycházet z naměřených hodnot, přičemž způsobů a druhů měření je několik, jejich volba a vzájemná kombinace je velmi důležitá a údaje určující. Zaměstnanci ve firmě jsou výborně vyškoleni, mají k dispozici špičkovou techniku a jsou připraveni zvládnout každou situaci.

Naměřené hodnoty pomáhají při určování rozsahu škody a zároveň slouží jako výchozí bod pro kontrolu vysoušecího procesu. Každý naměřený údaj je zaznamenáván a slouží nejen ke kontrole vysoušecího procesu jako takového, ale i ke kontrole výkonu vysoušeči techniky. Takto se získává komplexní přehled o aktuálním stavu celého procesu. Díky tomu jsme schopni okamžitě reagovat na nepředvídatelné jevy, aniž by při tom docházelo k časovým a finančním ztrátám. Průběžně vedený měřící protokol pak jednoznačně svědčí o výsledku vysoušení, představuje tak exaktní záruku. V případě, že i přesto dojde později k naměření jiných hodnot a hodnoty neodpovídají očekávání, je to neklamným znamením toho, že příčina vlhkosti nebyla bezezbytku odstraněna nebo že existuje ještě další průsak. Bez měřící techniky bychom toto zřejmě zjistili mnohem později a škody by byly mnohem větší. Díky metodám moderní techniky je ČE - NOVA CZ schopna lokalizovat skryté průsaky s přesností několika centimetrů, aniž by bylo třeba použít invazivních metod.

VYSOUŠENÍ STAVEB

Čas jsou peníze - ve stavebnictví to platí dvojnásob. Dnes proto takřka neexistují smlouvy, v nichž by nebyla za nedodržení termínu stanovena smluvní pokuta. Pokud se stavba zpozdí, musí zodpovědný stavbyvedoucí hledat rychlé řešení, jak ztracený čas dohnat. Přitom je nesmírně důležité, aby v časové tísni nevznikaly Chyby, nedostatky, jejichž odstraňování v záruční době znamená značné více náklady. V závěrečné fázi stavby častým problémem bývá vlhkost podlahy, pro kterou podlaháři nemohou dokončit finální práce. Cementová mazanina a stěny bývají často vlhké, a proto některé profese nemohou dokončit práce v plánovaném termínu.

V  takových případech přichází ke slovu ČE - NOVA. Vytápění v takových případech je nedostačující, vede pouze k tomu, že se vlhkost přetahuje zjedná místnosti do druhé, nikoli z budovy ven. Ke slovu přicházejí přesné měřící přístroje, pomocí kterých lze přímo na místě objektivně určit míru vlhkosti a zvolit optimální metodu vysoušení.

Pomocí vysoušecích aparatur lze ve velmi krátké době navodit jiné, suší mikroklima, v kterém n bázi tzv.rovnovážné vlhkosti mezi materiály dochází kdesorpci vlhkosti. Během vysoušecího procesu mohou pokračovat další práce uvnitř stavby. Izolační vrstvy, zdi a podlahy je možno bez jakéhokoliv invazivního zásahu vysušit během 5-10 dní a díky tomu je možno zahájit včas i další práce. Proces vysoušení je až do samého konce pravidelně kontrolován.

PLÁNOVANÉ VYSOUŠENÍ STAVEB

V případě větších staveb, kde se pracuje celoročně, jsou některé stavební součásti vystaveny celoročně pravidelným změnám povětrnostních podmínek. V takových případech lze vysoušeči práce při dílčích termínech dobře naplánovat, což se v praxi v mnoha případech osvědčilo. Klimatizaci stavby - v zimě včetně jejího vytápění - provádí ČE - NOVA CZ tak, aby ani interiér, ani technické vybavení se nepoškodily vlivem teplotních a vlhkostních výkyvů.

SANACE ŠKOD PO POŽÁRU

Po požáru je nutno učinit taková opatření, aby se škody již vzniklé dále nezvětšovaly, např. nouzové zakrytí střechy, vyprošťovací práce, odsátí hasební vody, změření vlhkosti, zahájení intenzivního vysoušení, aby vlivem chloridů (zplodin hoření) byl zpomalen korozivní proces.

VYSOUŠENÍ HASEBNÍ VODY

Obdobně jako v případě škod způsobených vodou aplikuje firma CE - NOVA CZ i zde celou škálu moderních vysoušecích metod. Samozřejmě i zde se provádí kontrolní měření, kterým lze dokumentovat průběh, ale i řídit celý proces vysušování. K dalším nezbytným činnostem v takových případech patří odstraňování zplodin hoření a zápachu po spálenině. Firma ČE - NOVA CZ prování i neutralizaci zápachů.

ZASTAVENÍ KOROZE PO POŽÁRECH

Při hoření umělých hmot vznikají nebezpečné plyny. Je-li navíc v okolí vysoká vlhkost vzduchu, dochází srážení (kondenzací) výparů agresivní kyseliny solné. Ta na kovových plochách, elektrických spojích, přístrojích a dalších zařízeních způsobuje korozi. Nejúčinnější metodou, jak tento proces zastavit, je radikální snížení relativní vlhkosti vzduchu pod 30%. Koroze se okamžitě zastavuje. Výhodou této metody je rychlost, účinnost a přesnost, kterou nelze jinými náhradními metodami konzervace olejem apod.) dosáhnout. Tímto způsobem lze dosáhnout velkých úspor času a nákladů na drahá konzervační činidla.

KOMPLETNÍ SERVIS FIRMY ČE-NOVA CZ

Coby expert v oblasti sanace škod po požárech Vám ČE - NOVA CZ nabízí kompletní škálu okamžitých opatření od dekontaminace a čištění až po odbornou rekonstrukci.

DOČASNÉ VYSOUŠENÍ V PRŮMYSLU

Průmyslové výrobní závody, elektrárny nebo síla používají techniku a technologii k tomu, aby udržovaly nízkou relativní vlhkost vzduchu ve svých provozech či skladech za účelem ochrany na vlhkost citlivých součástek, výrobních komponentů. Poškození jemných kovových povrchů byť sebemenší měrou znamená mnohdy značné finanční ztráty.

Důležitou oblastí je vypracování koncepcí, systémů a jejich instalace v průmyslových objektech, kde povrchová úprava je při finalizaci určující. Týká se to přesných výrob, úpravy citlivých činných ploch, potrubí aj., kde koroze může napáchat velké problémy a škody. Suché prostředí je velmi důležité i při úpravě lakovaných povrchů.

ÚDRŽBA A REVIZE

Zařízení nebo jeho části, které jsou dočasně odstaveny, např. z důvodu údržby nebo přechodného skladování, je nutno chránit proti korozi tím, že se vysušuje okolní vzduch. Ohrožené předměty jsou podle jejich velikosti buď zabaleny do fólie a vysušeny metodou vzduchového polštáře, nebo je vysušen veškerý vzduch v místností za pomoci výkonných vysoušečů.

ROZŠIŘOVÁNÍ SKLADOVACÍCH KAPACIT

Pro případ dočasného skladování strojů, potravin a léků v prostředí s kontrolovanou vlhkostí a teplotou vzduchu je firma ČE - NOVA CZ schopna velmi rychle přeměnit běžné výrobní a skladovací prostory a rozšířit tak skladovací kapacity.

Firma ČE - NOVA CZ s centrálou v Praze vznikla jako poskytovatel specializovaných služeb a kompletního servisu v oblasti sanace škod po požáru. Vzhledem ktomu, že je každý požár nutně spojen i se škodami způsobenými hasební vodou, byla navázána spolupráce s odbornými firmami v Evropě.

ROZSAH NAŠICH SLUŽEB:

 • sanace škod způsobených požárem
 • odstraňování škod způsobených vodou
 • vysušování staveb
 • nedemoliční lokalizace průsaků
 • lokalizace průsaků u plochých střech a
  jejich vysoušení
 • neutralizace zápachu
 • konzervační opatření ve stavebnictví,
  elektrárnách a ve strojírenství
 • dočasné vysušování v oblasti výrobní a
  procedurální techniky

 

         

         

Kontakt

Adresa:
ČE-NOVA  spol. s r.o.
Varnsdorfská 346
190 00 Praha 9

Tel: +420 224 324 016

Mobil: +420 603 141 630

Pohotovost 24 hodin denně:

+420 608 935 355

Jednatel společnosti:
Ing. Tibor Wagner

Email:
twagner.cenova@gmail.com

mail@cenova.cz

map

Čištění a dezinfekce vzduchotechnckých zařízení a jejich rozvodů VZT Sanace povrchů a dekontaminace po požárech Sanace škod způsobených vodou — vysoušení, vysušovaní staveb Sanace škod způsobených požárem Odstraňování škod způsobených vodou